Linksoft

Vedení projektu v praxi: Nové autorizační jádro pro Banit

Případové studie 20. 04. 2023 5 minut

Banit se na LinkSoft obrátil s požadavkem na řízení projektu nového autorizačního jádra sloužícího k ověřování plateb při transakcích platební kartou. Jan Hron, který tehdy v LinkSoftu působil jako projektový manažer, zavedl potřebné kroky k dokončení projektu.

“Vzhledem k nedostatečným kapacitám v Banitu úkoly nikdo nevedl, nepřebíral, nekontroloval. To, že jsem do banky vstoupil a dělal svou práci dobře, jim sebralo hodně úsilí z jejich strany. Byli jsme proto projekt schopni posouvat dál. Bylo potřeba projektu dát štábní kulturu – popsat jej, zorientovat se v tom, co se má dodávat, vypracoval projektový plán a najít klíčové lidi,kteří budou každou položku projektového plánu dodávat. Díky pravidelným steering meetingům, status meetingům a vedení týmu jsme pak zvládli projekt dokončit podle zadání.”

Jan Hron, obchodní ředitel LinkSoftu

5 kroků pro úspěšné vedení a dokončení projektu:

Krok 1: Projektový brief

Požadavky na nové jádro – projekt v řádu nižších tisícovek mandayů, byly popsány stručně na několikastránkovém dokumentu bez vazby na konkrétní výstupy práce, plán, harmonogram apod. 

První úkol byla tvorba project chartu (charty projektu) – základní dokumentace projektu, která zahrnuje klíčové informace o projektu, včetně jeho cílů, rozsahu, časového plánu, rizik a zainteresovaných stran. 

Krok 2: Projektový plán a harmonogram

Projektový plán slouží k naplánování aktivit projektu, jejich závislostí a sledování pokroku projektu. Zajišťuje, že celý projektový tým má jasno v tom, co musí být splněno a jakým způsobem. Také umožňuje týmu snadno identifikovat problémy a přijmout potřebná opatření, aby mohl být projekt úspěšně dokončen včas.

Návazných výstupem je pak projektový harmonogram, který dává jednotlivé činnost do závilostí a určuje časový plán a termíny dodávek.

Tyto dokumenty samozřejmě nejsou fixní a neměnné a dochází k jejich pravidelné aktualizaci.

Krok 3: Identifikace klíčových rolí 

Identifikace klíčových rolí v řízení projektu umožňuje jasně definovat, kdo má jaké zodpovědnosti v projektu a najít pracovníky s potřebnou kvalifikací. Pokud jsou klíčové role správně definovány a plně obsazeny, tým projektu má všechny potřebné zdroje pro úspěšné dokončení projektu.

Krok 4: Pravidelné steering a status meetingy 

Pravidelné status meetingy  slouží k pravidelnému sledování pokroku projektu a řešení aktuálních problémů. Projektovému týmu umožňují sledovat pokrok projektu, případně  identifikovat a řešit problémy. 

Steering meeting je řídícím výborem projektu a jeho účelem je informování klíčových stakeholderů, nejčastěji z řad top managementu, o aktuálním stavu projektu. Platí to, že žádný projekt nikdy nejde přesně podle plánu, a proto je udržování informovanosti klíčové.

Ze všech schůzek vznikají srozumitelné výstupy – aktualizace projektového plánu, harmonogramu a zápisy.

Krok 5: Komunikace a status reporting

Komunikace je základní dovedností každého projektového manažera. Jedná se o zajištění proudu informací směrem k týmu, směrem od týmu, ale také ke všem dalším zapojeným stranám. Jedním z klíčových prvků, na který se nesmí kvalitní projektový manažer zapomínat, je udržení informovanosti všech stran, které s projektem mají co dělat. Nastavení určitého řádu a pravidelnosti v předávání informací (např. za pomoci status a steering meetingů) je klíčem k úspěchu.

Potřebujete také zefektivnit řízení projektů ve vaší společnosti?

Dejte nám vědět.

Naši projektoví manažeři vás podpoří ve všech aspektech projektového řízení. Ať už chcete vybudovat projektovou kancelář, doplnit kapacity či pomoci s náročným projektem.

...nebo si rovnou naplánujte schůzku s Mirkou a proberte vaše nápady společně.

Mirka Krupková | Business Development Manager

Přečtěte si také