Linksoft

Informační systém BSRS - systém pro reporting a konsolidaci dat

Případové studie 22. 11. 2022 5 minut

Regulace a bankovní dohled patří k základním pilířům zajištění stability a efektivity finančních trhů po celém světě. Pro samotné finanční instituce je ale regulatorní reporting datově náročnější a nákladnější než kdy dřív. Společně s rostoucím počtem regulačních opatření, jako jsou BASEL, IFRS, ICA, proto roste i potřeba modernizovat a automatizovat prakticky všechny aspekty finančních operací. 

Shromažďovat a dávat smysl obrovskému množství dat představuje stále větší výzvu

Shromažďovat a dávat smysl obrovskému množství dat představuje stále větší výzvu napříč spektrem finančních institucí

Právě takové výzvě čelila Irácká centrální banka (Central Bank of Iraq – CBI), regulující finanční trh v zemi. LinkSoft oslovila s požadavkem na vývoj aplikace, která by zvládla přijímat a analyzovat veškerá finanční data pro specifické prostředí Blízkého východu. 

To ale nebyla jediná výzva. V době, kdy  finanční instituce napříč jejich spektrem čelí otázce, jak shromažďovat a dávat smysl stále rychleji rostoucímu množství dat, v zemi neexistoval centrální systém spravující regulační agendy a veškerá data byla ukládána v excelech, mailech, a dokonce i v papírové podobě. 

Řešení pro efektivní fungování bankovního dohledu a strategického rozhodování BCI

Absence centrálního systému vedla v BCI k celé řadě komplikací, které zabraňovaly efektivnímu fungování bankovního dohledu a strategickému rozhodování. Kontrola dodržování procesů probíhala jen s obtížemi, často ručně a repetitivně. To vedlo k dlouhé době zpracování výstupů a k chybovosti v procesech i výpočtech. Dokumenty se často ztrácely nebo byla kontrolována jejich nesprávná verze. Úkolem LinkSoftu bylo tuto situaci vyřešit. 

Vývoj na zakázku - řešení na zelené louce

Co dělat, když máte dodat aplikaci regulatorního reportingu pro zemi, ve které neexistuje centrální systém spravující regulace finančních společností? Postavit ji na zelené louce.

S vývojem specializovaných finančních softwarů máme v LinkSoftu bohaté zkušenosti. Proto jsme už při zadání tušili, jakým směrem se vydat. Podstatné bylo na zelené louce postavit jednotný systém, který bude pokrývat všechny agendy zpracovávané v oblasti regulace centrální banky. 

Optimalizace procesu výkaznictví

To, čemu dříve museli pracovníci Irácké centrální banky věnovat hodiny práce, dnes mohou vyřešit během pár kliků.

Tak vznikl BSRS (Banking Supervision Reporting System) – maximálně škálovatelný reportingový systém (.NET Core, React, Docker, MS SQL server). Jeho cílem je zajistit komplexní podporu celého procesu výkaznictví – od získání dat z různých zdrojových systémů přes proces jejich převodu do výstupního formátu po prezentací výsledků ve formě požadované orgánem dohledu. To vše ve dvou verzích – standardní a arabské (uživatel si může přepnout tok textu zprava<->doleva). Aplikace si vyžaduje mít interface interní (pro zaměstnance banky), veřejný (pro prohlížení vybraných sestav nebo podávání podnětů), interface pro zahrnuté subjekty (komunikace s bankami, společnostmi poskytujícími mikro půjčky a nebankovými subjekty), externí API a interní API. Nejdůležitější je ale reportovací modul, který umožňuje oprávněným uživatelům vytvářet a exportovat sestavy nutné pro běžnou kontrolu, statistické zpracování i individuální potřeby.

BSRS: Základní funkcionality

 • Vytváření vlastních workflow a jejich změny přímo v systému (bez nutnosti programátorského zásahu);
 • Sledování dodržení stanových procesů;
 • Přehledné vedení jednotlivých případů;
 • Vlastní více-jazyčné slovníky pojmů;
 • Interní komunikační systém potvrzující doručení správ a výzev;
 • Odstranění papírových verzí dokumentů;
 • Zálohování vstupů, systematizace zpracování;
 • Dohled managementu nad prací podřízených;
 • Zajištění clean desk policy odstraněním tištěných verzí (vše je v systému);
 • Verzování vstupů a výstupů;
 • Odstranění manuální práce, excelových dokumentů;
 • Zajištění jednotného místa s informacemi o regulovaných entitách i jednotlivcích;
 • A hlavně robustní reportingový nástroj umožňující tvorbu a realizaci sestav nad všemi daty.

BSRS: Použité technologie

Základní platformou celé aplikace je Microsoft.NET ve všech vrstvách aplikace poskytující robustní základ pro navrhované řešení. Je postavena na následujících technologiích:

 • Aplikační server: .NET 6 (Core) Web API, Entity Framework Core, abp.io (AutoMapper, Swagger, FluentValidation), Docker
 • DB Server: MS SQL Server
 • Front-end: React, TypeScript, CSS, Ant Design, TSLint, Webpack, npm

Potřebujete poradit s projektem? Napište nám

... nebo si zarezervujte schůzku s Mirkou.

Mirka Krupková | Business Development Manager