Linksoft

Informační systém BSRS - systém pro reporting a konsolidaci dat

Regulace a bankovní dohled patří k základním pilířům zajištění stability a efektivity finančních trhů po celém světě. Pro samotné finanční instituce je ale regulatorní reporting datově náročnější a nákladnější než kdy dřív. Společně s rostoucím počtem regulačních opatření jako BASEL, IFRS nebo ICA proto roste i potřeba modernizovat a automatizovat prakticky všechny aspekty finančních operací. 

Právě takové výzvě čelila centrální banka na Blízkém východě. LinkSoft dostal za úkol vyvinout aplikaci, která by zvládla přijímat a analyzovat veškerá finanční data. A postavit ji na zelené louce.

Klient: Irácká centrální banka

Irácká centrální banka (Central Bank of Iraq – CBI) je významná instituce regulující celý finanční trh v zemi. Do jejího portfolia spadají banky, ale i ostatní finanční společnosti. Specifikem prostředí Blízkého východu oproti např. evropským zemím je existence dvou finančních systémů (“standardní” a islámský), které vyžadují jiný přístup k řešení, a odlišné regulované agendy (některé regulované agendy jsou v Evropě nevýznamné, například převody peněz pomocí prostředků (Western Union).

Původní situace: Absence centrálního informačního systému

Otázce, jak shromažďovat stále rychleji rostoucí množství dat a dávat jim smysl, čelí finanční instituce po celém světě napříč jejich spektrem. V Iráku odpověď ztěžovala zásadní překážka: v zemi neexistoval centrální systém, který by regulační agendy spravoval. 

Veškeré podklady byly vedeny v excelech, emailech, často dokonce papírovou formou. To vedlo k množství chyb, které zabraňovaly efektivnímu fungování bankovního dohledu a strategickému rozhodování CBI:

 • Agendy z oblasti regulace a dohledu bank nebyly vzájemně provázané;
 • Pracovníci CBI mohli kontrolovat dodržování procesů jen s obtíženi, často ručně, repetitivně; 
 • To vedlo k dlouhé době zpracování výstupů a k chybovosti v procesech i výpočtech;
 • Docházelo ke ztrácení dokumentů nebo k ověřování jejich špatných verzí; 
 • V případě zjištění problematického chování finančních institucí CBI reagovala s velkým zpožděním

Zadání: Optimalizace výkaznictví & zefektivnění fungování bankovního dohledu a strategického rozhodování CBI

Náš partner – společnost Creditinfo – se na nás obrátil s požadavkem dodat technickou část řešení projektu. Za úkol jsme dostali vyvinout aplikaci, která měla zajistit komplexní podporu celého procesu výkaznictví – od získání dat z různých zdrojových systémů přes proces jejich převodu do výstupního formátu po prezentací výsledků ve formě požadované orgánem dohledu.  

“V LinkSoftu máme s vývojem specializovaného finančního software bohaté zkušenosti. Proto jsme už při zadání tušili, jakým směrem se nejlépe vydat. Podstatné bylo vytvořit jeden systém, který bude obsahovat všechny agendy zpracovávané v oblasti regulace centrální banky.” 

Jan Hron, obchodní ředitel LinkSoftu 

Řešení: Jednotný systém spravující všechny agendy centrální banky postavený v Dockeru na platformě Microsoft .NET 

Tak vznikl BSRS – robustní maximálně škálovatelný reportingový systém (.NET Core, React, Docker, MS SQL server). Aplikace nabízí interní interface pro zaměstnance banky, veřejný interface k prohlížení vybraných sestav nebo podávání podnětů, interface pro zahrnuté subjekty (komunikace s bankami, společnostmi poskytujícími mikro půjčky a nebankovými subjekty) a interní a externí API. Nejdůležitější součástí aplikace je reportovací modul. Oprávnění uživatelé díky němu mohou vytvářet a exportovat sestavy nutné pro běžnou kontrolu, statistické zpracování i individuální potřeby. 

“To, čemu dříve museli pracovníci Irácké centrální banky věnovat hodiny práce, dnes mohou vyřešit během pár kliků.” 

Baydaa Mahmood, projekt manažerka Irácké centrální banky

Základní funkcionality:

 • Tvorba a realizace sestav nad všemi daty;
 • Vytváření vlastních workflow a jejich změny přímo v systému (bez nutnosti programátorského zásahu);
 • Sledování dodržování procesů;
 • Přehledné vedení jednotlivých případů;
 • Vlastní vícejazyčné slovníky pojmů;
 • Interní komunikační systém potvrzující doručení správ a výzev;
 • Odstranění papírových verzí dokumentů a zajištění clean desk policy;
 • Zálohování vstupů, systematizace zpracování;
 • Dohled managementu nad prací podřízených;
 • Verzování vstupů a výstupů;
 • Odstranění manuální práce, excelových dokumentů;
 • Zajištění jednotného místa s informacemi o regulovaných entitách i jednotlivcích.

Technologické řešení 

Aplikaci jsme postavili na Docker platformě (potažmo Microservice architektuře), která je ideální pro podobně rozsáhlé projekty. Vývojářům, klientům i koncovým uživatelům platforma poskytuje řadu výhod – od technické vyspělosti přes vysokou dostupnost a škálovatelnost po relativně snadnou rozšiřitelnost řešení. 

“Technologii jsme zvolili s ohledem na řešení výzev z projektu vycházejících. Například využíváme SQL server jako úložiště relačních dat, ale i MongoDB pro potřeby rychlých databázových operací. Vše je nakonec propojeno platformou .NET Core od Microsoftu, v níž je zároveň realizována většina logiky. Tato platforma byla zvolena pro její technickou vyspělost a spolehlivost.”

David Orolin, programátor LinkSoftu  

Technologický stack: 

 • Aplikační server: .NET 6 (Core) Web API, Entity Framework Core, Abp (AutoMapper, Swagger, FluentValidation), Docker
 • DB Server: MS SQL Server
 • Front-end: React,CSS, , ESLint, Webpack, np

Moderní interaktivní UI díky React.js & ASP.NET Core 

Moderní interaktivní UI je koncovému uživateli zprostředkováno díky React.js knihovně. 

Pro komunikaci mezi UI a kontejnerizovanou aplikací, včetně autentizace a bezpečnosti založené na otestovaných technologiích Microsoftu, využíváme ASP.NET Core. 

Automatizace díky REST API

Pro podporu co největší automatizace a možností integrace ze strany regulovaných entit je možno celou řadu úkonů provádět jak přes UI, tak i pomocí vystavené REST API.

24hodinová dostupnost a odolnost proti výpadkům díky platformě Docker 

Za účelem kontejnerizace je využita platforma Docker. Díky této technologii je snadné dosáhnout dvaceti čtyř hodinové dostupnosti a velmi vysoké odolnosti proti výpadkům.

Nejmodernější dostupné komponenty Microsoftu díky .NET Core 

Jednotlivé aplikační kontejnery jsou vybudovány od základu na technologii .NET Core. Díky tomu může aplikace využívat nejmodernější dostupné komponenty Microsoftu jako například Entity Framework pro efektivní management změn v databázi.

Relační databáze Microsoft SQL 

Nynější verze aplikace využívá Microsoft SQL server všude, kde je vhodné použití SQL pro ukládání relačních vazeb.

Bleskové databázové operace díky MongoDB

Pro veškeré součásti aplikace, v nichž záleží na rychlosti, je využita síla MongoDB pro bleskové databázové operace.

Potřebujete poradit s projektem? Zarezervujte si schůzku s Honzou.

Jan Hron

Obchodní ředitel


jan.hron@linksoft.eu

info@linksoft.eu

(+420) 735 136 216